Za przestępstwo posiadania narkotyków ustawodawca przewidział karę do 3 lat pozbawienia wolności, oczywiście, gdy dana osoba nie popełniła typu kwalifikowanego tego przestępstwa, a więc gdy nie posiadała znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, gdyż wówczas zagrożenie karą wzrasta, a wobec sprawcy takiego przestępstwa sąd może orzec karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie za posiadanie narkotyków kojarzy się więc zwykle z koniecznością pójścia do więzienia, warto jednakże wiedzieć, że w przypadku przestępstwa posiadania narkotyków zasadnicze znaczenie ma to z jaką ilością środka zabronionego sprawca został zatrzymany, oczywiste bowiem jest, że taki sam wymiar kary nie może zostać orzeczony wobec osoby, która posiadała kilkadziesiąt gram narkotyku, a osobą, która została zatrzymana np. z jedną tabletką ekstazy. W niektórych przypadkach możliwe również jest zupełne uwolnienie się od odpowiedzialności karnej za popełniony czyn poprzez umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, kto więc z tej instytucji będzie mógł skorzystać?

Umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu jest instytucją dzięki której osoba, która dokonała czynu przestępnego o niskiej społecznej szkodliwości, czyli przestępstwa nieznacznie naruszającego obowiązujące przepisy, nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, gdyż uznaje się, iż taki czyn nie stanowi przestępstwa. W takim więc przypadku wobec sprawcy przestępstwa nie zostanie wydany wyrok skazujący, ani nie zostanie umieszczony żaden wpis w kartotece karnej danej osoby o popełnionym przestępstwie, taka osoba jest zatem traktowana jest tak, jakby nigdy czynu przestępnego nie popełniła.

Jak zostało powyżej wskazane, warunkiem koniecznym do umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości jest niewielkie naruszenie obowiązującego prawa, w przypadku przestępstwa posiadania narkotyków ów warunek sprowadzać się więc będzie przede wszystkim do określenia z jaką ilością i z jakim rodzajem narkotyków dana osoba została zatrzymana. W praktyce sądowej przyjmuje się bowiem, że umorzenie postępowania jest możliwe, gdy sprawca został zatrzymany z niewielką ilością substancji niedozwolonej, a więc np. z jednym skrętem, i tylko wówczas, gdy posiadany narkotyk należał do grupy tzw. miękkich narkotyków.

Zgodnie bowiem z wyrokiem wydanym w dniu 12 marca 2015 r. przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – II Wydział Karny, sygn. akt: II AKa 35/14, „zachowanie oskarżonego polegające na posiadaniu niewielkiej ilość środka odurzającego, jednak należącego do tzw. narkotyków twardych nie może być ocenione jako szkodliwe społecznie w stopniu znikomym”, jeśli więc dana osoba zostanie zatrzymana z co prawda niewielką ilością, lecz np. kokainy bądź heroiny, wówczas skorzystanie z umorzenia postępowania najprawdopodobniej nie będzie możliwe.

Poza wskazanymi powyżej czynnikami, na znikomą społeczną szkodliwość czynu wpływ ma również rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, jak również postać zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Składając wniosek o umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu należy więc w nim wskazać nie tylko, że nieznacznie zostały naruszone obowiązujące przepisy, lecz również opisać należy w jaki sposób i w jakim celu doszło do nabycia narkotyku, jakimi motywami się sprawca wówczas kierował, a także należy zaprezentować osobę sprawcy z jak najlepszej strony, a więc warto jest wskazać na brak uprzedniej karalności, nienaganny styl życia, czy negatywne konsekwencje z jakimi będzie dla sprawcy wiązać się wydanie względem niego wyroku skazującego, np. utrata pracy. We wniosku wyrazić również należy żal i skruchę za popełniony czyn.

Od umorzenia postępowania karnego odróżnić jednakże należy warunkowe umorzenie postępowania, gdyż bardzo często granica między wskazanymi instytucjami się zaciera. Warunkowe umorzenie postępowania również jest dla sprawcy przestępstwa korzystnym rozwiązaniem, na pewno korzystniejszym niż wydanie przez sąd wyroku skazującego, jednakże wówczas sprawca poddawany jest okresowi próby w trakcie którego zobowiązany jest wypełniać nałożone na niego przez sąd obowiązki, sprawa nie kończy się więc wraz z wydaniem wyroku warunkowo umarzającego postępowanie. Ponadto, zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania wymaga, aby dana osoba nie była karana za przestępstwo umyślne i żeby popełnione przestępstwo nie było zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Umorzenie postępowania karnego o posiadanie narkotyków z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *