Przestępstwo posiadania narkotyków zagrożone jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. W niektórych jednakże przypadkach wobec sprawcy takiego przestępstwa możliwe będzie wymierzenie niższej kary, polegającej na grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, jeśli popełnione przez sprawcę przestępstwo zostanie uznane za wypadek mniejszej wagi, w jakim więc przypadku sprawca będzie mógł skorzystać z względniejszych przepisów?

Rozważając czy w danym przypadku mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi, warto przeanalizować dotychczasowe orzecznictwo sądowe, gdyż przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzują w jakich konkretnie okolicznościach sprawca popełnia wypadek mniejszej wagi. Zgodnie zatem z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku- II Wydział Karny z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. akt: II AKa 87/16, „Przy ocenie, czy posiadanie narkotyku można uznać za wypadek mniejszej wagi w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 ustawy (…) o przeciwdziałaniu narkomanii (…) należy brać pod uwagę ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, a także rodzaj narkotyku oraz okoliczności podmiotowe czynu”.

W podobnym tonie wypowiedział się również Sąd Apelacyjny w Katowicach- II Wydział Karny w wyroku z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt: II AKa 226/13, stanowiąc, iż „Przy ocenie, czy posiadanie narkotyku można uznać za wypadek mniejszej wagi w rozumieniu art. 62 ust. 3 ustawy z (…) o przeciwdziałaniu narkomanii (…) należy brać pod uwagę nie tylko samą ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, która w tym przypadku nie była tak mała, jak twierdzi apelujący, gdyż wystarczała na utworzenie 10 – 15 jednorazowych porcji, ale także rodzaj narkotyku – w tym przypadku była to amfetamina nie należąca do narkotyków najłagodniejszych oraz okoliczności podmiotowe czynu – oskarżony nie będąc osobą uzależnioną nabył ją korzystając z posiadania znacznej gotówki, w celach rozrywkowych, nie kryjąc się z tym przed najbliższymi”.

Istotnym dla ustalenia czy zachodzi wypadek mniejszej wagi może okazać się również wyrok z dnia 24 września 2008 r. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, sygn. akt: II AKa 97/08, w którym sąd stwierdził, że „posiadanie narkotyków przez dłuższy okres czasu (kilka) miesięcy i odurzanie się nimi, nawet gdy nie można ustalić ich wagi, nie jest wypadkiem mniejszej wagi”, co oznacza, że dla uznania czy w danym przypadku zachodzi wypadek mniejszej wagi znaczenie ma również czas przez jaki sprawca przestępstwa pozostawał w posiadaniu substancji niedozwolonych.

Mając zatem powyższe na względzie, o tym czy w danej sytuacji będziemy mieć do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi decyduje nie tylko ilość i rodzaj posiadanego przez sprawcę środka odurzającego, lecz także jego warunki osobiste. W procesie o przestępstwo posiadania narkotyków sprawca winien więc skupić się nie tylko na wykazaniu, iż posiadany narkotyk był „miękki” i że jego ilość nie była duża, gdyż sąd te informacje będzie posiadał ze zgromadzonych dowodów i tylko od jego oceny zależy czy zatrzymaną u sprawcy ilość środka odurzającego uzna za niewielką, lecz przede wszystkim powinien przekonać sąd do tego, że zasługuje na względniejsze potraktowanie i wymierzenie łagodniejszej kary.

Okolicznością przemawiającą na korzyść sprawcy w takim przypadku jest więc incydentalny charakter przestępstwa, a więc fakt, że wcześniej sprawca nie popełnił przestępstwa posiadania narkotyków, a także to w jaki sposób obecnie wszedł w posiadanie środków odurzających, np. pod wpływem impulsu, chwili. Nie bez znaczenia w takiej sytuacji jest również sytuacja rodzinna i zawodowa sprawcy, na korzyść sprawcy przemawia bowiem posiadanie stałej pracy, kontynuowanie nauki czy posiadanie i utrzymywanie rodziny.

W sytuacji, gdy sąd dojdzie do przekonania, że przestępstwo posiadania narkotyków stanowiło wypadek mniejszej wagi, sprawca nie tylko może liczyć na łagodniejszy wymiar kary, lecz bardziej realne staje się, że sąd w jego przypadku warunkowo umorzy postępowanie karne za to przestępstwo, a więc taka osoba zachowa wówczas status osoby niekaranej. Pamiętać jednakże należy, iż warunkowe umorzenie postępowania obwarowane zostało brakiem uprzedniej karalności za przestępstwo popełnione umyślnie, żeby więc skorzystać z tej instytucji nie jest wystarczające, że przestępstwo posiadania narkotyków zostało uznane za wypadek mniejszej wagi.

Przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *