Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o tę samą instytucję, różnica w nazwie pomiędzy warunkowym umorzeniem, a umorzeniem postępowania karnego jest bowiem niewielka, to jednak poprzez wykorzystanie owych instytucji w praktyce z łatwością można zauważyć, że wskazanymi nazwami nie można posługiwać się zamiennie, gdyż poza okolicznościami warunkującymi ich zastosowanie, dla sprawcy przestępstwa mają zupełnie odmienny skutek.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją dość powszechnie znaną, uregulowaną w przepisach Kodeksu karnego, często wykorzystywaną w praktyce. Ubiegając się o warunkowe umorzenie postępowania pamiętać jednakże należy, iż owej instytucji nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, o warunkowe umorzenie postępowania może więc się starać sprawca przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli osoba, która została zatrzymana za posiadanie narkotyków, lecz jeśli wobec sprawcy postawiono zarzut z art. 62 ust 2 tej samej ustawy, czyli przestępstwo posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas warunkowe umorzenie postępowania nie będzie możliwe, gdyż wskazane przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, sąd warunkowo umorzy postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Skutecznie o warunkowe umorzenie postępowania może więc ubiegać się ten sprawca przestępstwa, który uprzednio nie był karany za przestępstwo umyślne, oraz którego zachowanie i dotychczasowy sposób życia będą dawały podstawę do przyjęcia, że kolejnego przestępstwa dana osoba nie popełni, bardzo istotne zatem jest, aby we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania sprawca przedstawił swoją osobę z jak najlepszej strony, żeby przekonać sąd do względniejszego potraktowania. Jeśli sąd przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie, wówczas zostanie wydany wyrok w którym sąd stwierdzi popełnienie przestępstwa, jednakże ze względu na szczególne okoliczności, odstępuje od skazania.

W takiej więc sytuacji osoba wobec której postępowanie zostało warunkowo umorzone nie jest w świetle prawa osobą skazaną, jednakże w kartotece karnej umieszcza się wpis o warunkowym umorzeniu postępowania. Ponadto, warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. W trakcie okresu próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania, sąd może na sprawcę nałożyć określone obowiązki lub oddać sprawcę pod dozór.

W przypadku, gdy sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, wówczas sąd zobowiązany jest podjąć umorzone postępowanie karne. Warunkowe umorzenie postępowania nie oznacza więc, że po wydaniu wyroku sprawa dla sprawcy przestępstwa się kończy, gdyż nie wypełnienie nałożonych na niego obowiązków lub uchylanie się od dozoru również może skutkować podjęciem postępowania.

Z kolei umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu jest instytucją, która może być zastosowana w przypadku, gdy popełnione przestępstwo było nieznacznie bezprawne, w niewielkim stopniu naruszyło obowiązujące przepisy. Umorzenie postępowania karnego ma zaś ten skutek, że pomimo popełnienia przestępstwa, jego sprawca jest całkowicie uwalniany od odpowiedzialności karnej, tak jakby nigdy nie dopuścił się czynu przestępnego, np. posiadania narkotyków, nie jest więc osobą karaną i nie dokonuje się żadnego wpisu w kartotece karnej takiej osoby. Ponadto, instytucja umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu, nie jest w żaden sposób obwarowana, tak jak warunkowe umorzenie postępowania, co oznacza, że jej zastosowania nie wyłącza uprzednia karalność oraz kara przewidziana za dany czyn zabroniony. W związku z umorzeniem postępowania karnego sprawca przestępstwa nie jest ponadto poddawany okresowi próby, ani nie są na niego nakładane żadne obowiązki oraz nie stosuje się wobec niego dozoru, umorzenie powoduje więc, że sprawca traktowany jest tak, jakby nigdy nie doszło do popełnienia przestępstwa przez niego.

Czym się różni warunkowe umorzenie od umorzenia postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *