Przestępstwo posiadania narkotyków jest obostrzone surową sankcją karną, gdyż obecnie obowiązujące przepisy za posiadanie substancji niedozwolonych przewiduję karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3, jeśli zaś sprawca owego przestępstwa zostanie zatrzymany ze znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas ustawa przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wymiar kary wpływ ma więc przede wszystkim ilość substancji niedozwolonej, która została znaleziona przy sprawcy przestępstwa, z uwagi jednakże na fakt, iż ustawa nie precyzuje co należy rozumieć przez sformułowanie „znaczna ilość”, warto sięgnąć do orzecznictwa sądowego w tym zakresie, by ustalić w jakich sytuacjach należy liczyć się z surowszą odpowiedzialnością karną za przestępstwo posiadania narkotyków.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 1 marca 2006 r., sygn. akt: II KK 47/05, „Miarą „znaczności” w rozumieniu art. (…) 62 ust. 2 ustawy (…) o przeciwdziałaniu narkomanii (…) może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość”. W podobnym tonie Sąd Najwyższy- Izba Karna wypowiada się również w postanowieniu z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt: I KZP 10/09, wskazując, iż „jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie (…) o przeciwdziałaniu narkomanii (…) jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to „znaczna ilość” w rozumieniu tej ustawy”.

Nieco bardziej powściągliwie i odmiennie, wskazując na inne kryteria świadczące o znacznej ilości posiadanych narkotyków, wypowiedział się natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt: II AKa 205/06, w którym zauważył, iż „Sąd Apelacyjny nie akceptuje poglądu oskarżyciela publicznego (wyrażanego też w orzecznictwie Sądu Najwyższego i niektórych sądów apelacyjnych), że znaczna ilość narkotyku to taka, która może zaspokoić potrzeby kilkudziesięciu uzależnionych. Różnica zagrożenia sankcją karną między typem podstawowym a typem kwalifikowanym przestępstwa z art. 62 ustawy (…) o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, że różnicując odpowiedzialność, ustawodawca założył, iż znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do sporządzenia co najmniej kilkunastu tysięcy porcji, ilość hurtowa. Nadmierne rozszerzanie pojęcia „znaczna ilość” środka odurzającego powoduje, że jednakowo kwalifikuje się zachowania sprawców, którzy przechowują stosunkowo niewielkie ilości narkotyku i osób, które dysponują znacznymi zasobami”.

Jak zostało powyżej wskazane, odpowiedzialność karną za posiadanie narkotyków w znacznej ilości warunkuje ile substancji niedozwolonej sprawca przestępstwa posiadał, jeśli jednak już ustalimy, iż w danym przypadku mamy do czynienia właśnie z owym typem kwalifikowanym przestępstwa posiadania narkotyków, wówczas sąd wymierza karę w przedziale od roku do 10 lat pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę m.in.: dotychczasową karalność danej osoby za przestępstwo- nie ulega wątpliwości, iż osoba dotychczas niekarana ma większe szanse na wymierzenie niższej kary pozbawienia wolności, niż osoba, która była już karana za posiadanie czy sprzedaż narkotyków; sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa- dla wymiaru kary bardzo istotne również jest to jak sprawca funkcjonował przed popełnieniem przestępstwa, a więc np. czy posiada stałą pracę i rodzinę na utrzymaniu, gdyż świadczy to wówczas o jego odpowiedzialności, niemniej jednak ważny jest również sposób życia sprawcy po popełnieniu przestępstwa, a więc czy oskarżony wyraził żal i skruchę za popełniony czyn, bądź czy podjął działania świadczące o tym, że zdaje sobie sprawę ze swojego nagannego zachowania, np. zaczął uczęszczać na spotkania dla osób mających problemy narkotykowe.

Sąd przed wydaniem wyroku zobowiązany jest rozważyć oczywiście wszystkie okoliczności danej sprawy, jeśli jednak uda się sprawcy przekonać sąd do siebie i zyskać jego przychylność, wówczas znacznie wzrasta szansa na uzyskanie niższego wyroku, a w sytuacji, gdy sąd orzeknie minimalny wymiar kary, a więc rok pozbawienia wolności, sprawca może nawet liczyć na warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *