Zgodnie regulacjami Kodeksu karnego, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, z kolei przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazują, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

Z powyższego zatem wynika, że w niektórych przypadkach, pomimo popełnienia czynu zabronionego, jego sprawca może zostać uwolniony od odpowiedzialności karnej właśnie z uwagi na fakt, że jego czyn był znikomo społecznie szkodliwy, co powoduje, że taka osoba jest traktowana tak, jakby nigdy nie popełniła owego przestępstwa, niewątpliwie warto więc starać się o umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia, żeby więc uzyskać umorzenie postępowania karnego, sprawca przestępstwa musi nie tylko wykazać, że popełnione przez niego przestępstwo w nieznacznym stopniu naruszyło obowiązujące przepisy, lecz także swą postawą i warunkami osobistymi musi przekonać sąd, że zasługuje na względniejsze potraktowanie.

Starając się o umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków z powodu znikomej szkodliwości czynu, zasadnicze znaczenie będzie mieć przede wszystkim ilość oraz rodzaj znalezionych u sprawcy narkotyków. W praktyce sądowej przyjmuje się bowiem, że umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości jest zasadne, gdy u sprawcy znaleziono niewielką ilość tzw. miękkich narkotyków, np. 1-2 tabletki ekstazy, czy 1 skręt marihuany.

Powyższe potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – II Wydział Karny z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt: II AKa 35/14, w którym Sąd stwierdził, iż „zachowanie oskarżonego polegające na posiadaniu niewielkiej ilość środka odurzającego, jednak należącego do tzw. narkotyków twardych nie może być ocenione jako szkodliwe społecznie w stopniu znikomym”. Dla umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu znaczenie ma również w jaki sposób i w jakim celu narkotyk został nabyty, a także jaką postawę sprawca prezentował po popełnieniu przestępstwa. Nie bez znaczenia jest także dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Jeśli więc narkotyk został nabyty na własny użytek, gdyż sprawca przestępstwa nie radził sobie np. z trudną sytuacją życiową i chciał w ten sposób odreagować, bądź po prostu z ciekawości i lekkomyślności, jakże charakterystycznej dla osób młodych, wówczas okoliczności te świadczyć będą na jego korzyść. Przepisy o umorzeniu postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości co prawda nie warunkują zastosowania tej instytucji od braku uprzedniej karalności za przestępstwo umyślne, jednakże jeśli sprawca przestępstwa posiadania narkotyków nigdy wcześniej nie popełnił przestępstwa, a więc jeśli owe przestępstwo ma charakter jednorazowego wybryku, wówczas tę okoliczność również należy wskazać.

Aby uzyskać umorzenie postępowania, sprawca przestępstwa powinien złożyć „wniosek o warunkowe umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu” do sądu lub do prokuratora. We wniosku tym należy oczywiście wskazać jego adresata i nadawcę, oraz  sygnaturę akt sprawy, jeżeli została nadana i jest sprawcy znana. Następnie we wniosku należy pokrótce opisać stan faktyczny danej sprawy, istotne jednak jest, żeby nie zaprzeczać, iż do popełnienia przestępstwa w ogóle doszło, gdyż wówczas wniosek o umorzenie postępowania będzie bezzasadny, oraz należy go uzasadnić.

W uzasadnieniu wniosku w pierwszej kolejności wskazać trzeba na te elementy przestępstwa, które świadczą o jego znikomej szkodliwości, a więc ilość i rodzaj posiadanego narkotyków, cel i sposób jego nabycia. W dalszej zaś kolejności powinno nastąpić przedstawienie osoby sprawcy, oczywiście z jak najlepszej strony. W tym miejscu wskazać więc należy na brak uprzedniej karalności, nienaganny styl życia, o czym świadczy np. stała praca, posiadanie rodziny, działalność społeczna, a także należy wyrazić żal i skruchę za popełniony czyn.

Jak widać uzyskanie umorzenia postępowania nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga od jego sprawcy podjęcia działań mających na celu przekonanie sądu, iż nie zasługuje on na skazanie, umorzenie postępowania jest jednakże najkorzystniejszym rozwiązaniem, dlatego zawsze warto się o nie starać, gdy tylko są na to szanse.

Jak uzyskać umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków z powodu znikomej szkodliwości czynu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *