Na gruncie obowiązujących przepisów nie tylko wytwarzanie, uprawa czy obrót środkami odurzającymi stanowi przestępstwo, lecz również ich posiadanie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wskazana odpowiedzialność może być dodatkowo modyfikowana, jeśli przedmiotem czynu jest znaczna ilość narkotyków, bowiem wówczas sprawca podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności, z kolei w przypadku, gdy owe przestępstwo stanowi wypadek mniejszej wagi, to jest ono zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Jednakże w przypadku, gdy u danej osoby odkryto śladowe ilości substancji niedozwolonych, wówczas nie można mówić o popełnieniu przez nią przestępstwa polegające na posiadaniu narkotyków, warto zatem bliżej przyjrzeć się tej tematyce.

Przytoczone powyżej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uznają za zabronione posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, z tym tylko- co zostało potwierdzone licznym orzecznictwem sądowym- że do wypełnienia znamienia przestępstwa polegającego na posiadaniu narkotyków, dochodzi tylko wówczas, gdy posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej następuje w ilości pozwalającej choćby na jednorazowe użycie danej substancji, w dawce dla niej charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek.

Z zaprezentowanego poglądu wysuwa się więc wniosek, że przedmiotem czynu polegającego na bezprawnym posiadaniu środków odurzających musi być co najmniej taka jego ilość, która wystarczy przynajmniej na jednorazowe jego użycie przez jedną osobę w celach innych niż medyczne, w dawce przyjętej czy uznawanej jako typowa dla danego środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Przytoczona wykładnia wspomnianego uregulowania potwierdzona został również m.in. w postanowieniu z dnia 28 października 2009 r. wydanym przez Sąd Najwyższy- Izba Karna, sygn. Akt: I KZP 22/09, w którym Sąd stwierdził, iż „Na podstawie art. 62 ustawy (…) o przeciwdziałaniu narkomanii karalny jest każdy wypadek posiadania środka odurzającego lub substancji psychotropowej „wbrew przepisom ustawy”, a więc w celu dalszej sprzedaży lub udzielenia ich innej osobie, jak i w celu samodzielnego zażycia – czy to za jakiś czas czy niezwłocznie, jeżeli sprawca posiada środek odurzający lub substancję psychotropową w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla nich charakterystycznej, zdolnej wywołać u człowieka inny niż medyczny skutek”. Z kolei w wyroku z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. akt: II KK 289/09, Sąd Najwyższy- Izba Karna wskazał, iż „Dysponowanie śladową ilością środka odurzającego, nikłymi jego resztkami lub pozostałością po substancji psychotropowej na zabezpieczonych przedmiotach – związane z wcześniejszym jego użyciem – nie wyczerpuje znamion występku stypizowanego w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (…)”. Zgodnie zatem z powyższym, nie będzie stanowić przestępstwa posiadanie śladowej ilości narkotyków, takiej jak np. osad pozostały na torebce foliowej po narkotyku.

W kontekście powyższych rozważań warto zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewidują karalności zażywania narkotyków, narkotyki można więc brać, lecz nie można ich posiadać, co jeszcze przed kilkoma laty prowadziło do znacznych rozbieżności w orzecznictwie.

Zdarzało się bowiem, że sądy uznawały, iż skoro zażywanie narkotyków jest dozwolone przez przepisy, to dozwolone jest również posiadanie narkotyków podczas ich zażywania, a więc że taki czyn nie stanowi przestępstwa. Ze wskazaną wykładnią nie zgodził się jednakże Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 27 stycznia 2011 r, sygn. akt: I KZP 24/10, wskazał, iż posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia, z powyższego wysuwa się zatem wniosek, że jeżeli dana osoba zostanie zatrzymana z substancją niedozwoloną nawet bezpośrednio przed jej użyciem, wówczas popełnia ona przestępstwo posiadania narkotyków, jeśli jednak taka osoba została zatrzymana, gdy środek już zażyła, lecz posiada przy sobie np. torebkę po narkotyku, wówczas nie popełnia przestępstwa, gdyż wtedy mamy do czynienia ze śladowymi ilościami substancji niedozwolonej.

Potrzebujesz pomocy adwokata od spraw karnych

Skontaktuj się z nami już TERAZ!

Posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *