Popełnienie przestępstwa rodzi odpowiedzialność karną, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jednakże zdarza się czasem, że sprawcy nie da się przypisać winy w czasie czynu, jeśli zaś sprawca winy nie ponosi, wówczas nie popełnia on przestępstwa. Wskazana zasada jest jedną z pierwszych, która została zawarta w Kodeksie karnym, i stanowi fundament odpowiedzialności karnej, niejednokrotnie podkreślony również w orzecznictwie sądowym.

Zgodnie bowiem z treścią wyroku z dnia 4 listopada 2002 r., który został wydany przez Sąd Najwyższy – Izba Karna, sygn. akt: III KK 58/02, „Odpowiedzialność karna opiera się na zasadzie winy. Oznacza to, że sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną tylko na tyle, na ile można mu postawić zarzut, przy czym skalę tego zarzutu, a więc i zakres odpowiedzialności wyznaczają zasady subiektywizacji i indywidualizacji”, żeby więc sąd mógł skazać daną osobę za popełnienie przestępstwa, najpierw musi przypisać jej winę w zarzucanym czynie.

Czyn zabroniony można ponadto popełnić umyślnie, a więc wówczas, gdy sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi, bądź nieumyślnie- gdy sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Zasadą zaś jest, że zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, a występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi, jeśli więc w przepisach przewidujących odpowiedzialność karną za dany czyn zabroniony nie jest wskazana kara za nieumyślne popełnienie danego przestępstwa, wówczas to przestępstwo można popełnić tylko umyślnie.

Mając więc na względzie powyższe uwagi, zauważyć należy, iż przestępstwo posiadania narkotyków można popełnić tylko umyślnie. Zgodnie bowiem z przepisem przewidującym odpowiedzialność karną za ten czyn zabroniony, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zaś przedmiotem posiadania narkotyków, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Łagodniejszą odpowiedzialność karną ustawodawca przewidział natomiast w przypadku, gdy przestępstwo posiadania narkotyków zostanie uznane za wypadek mniejszej wagi, gdyż wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Możliwość jedynie umyślnego popełnienia wskazanego przestępstwa ma z kolei ten skutek, że w przypadku, gdy u osoby zatrzymanej znalezione zostaną substancje niedozwolone o których ona nie wiedziała, wówczas taka osoba nie może zostać skazana za wskazane przestępstwo.

Jeśli więc np. podczas koncertu chłopak wychodzi na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza i w tym czasie plecak ze swoimi rzeczami zostawia swojej dziewczynie, aby go popilnowała na czas jego nieobecności i w tym czasie policja dokonująca przeszukania znajdzie w plecaku narkotyki o których dziewczyna nie wiedziała, wówczas nie można stwierdzić, iż popełniła ona przestępstwo posiadania narkotyków. Jednakże, gdyby w przytoczonym przykładzie dziewczyna miała świadomość, iż w plecaku znajdują się narkotyki, wówczas jej odpowiedzialność za czyn przestępny inaczej mogłaby się kształtować.

Podobnie sytuacja będzie wyglądać, gdy narkotyki danej osobie zostaną np. podrzucone, gdyż jeśli nie miała ona wiedzy na temat posiadania substancji niedozwolonych, wówczas nie można jej zarzucić popełnienia przestępstwa. Odrębną oczywiście kwestią pozostaje udowodnienie, iż narkotyki nie należały do osoby u której je znaleziono. W przykładzie z plecakiem sytuacja jest o tyle prostsza, że w takim plecaku najpewniej będą znajdować się również inne rzeczy osobiste, które pozwolą zidentyfikować właściciela, jednakże jeśli chodzi o podrzucenie wówczas znacznie trudniej jest wykazać, że faktycznie substancje niedozwolone nie należały do osoby u której je znaleziono, w takim więc przypadku pomocne w znalezieniu sprawcy mogą okazać się zeznania świadków, bądź przeprowadzenie odpowiednich badań daktyloskopijnych.

Przestępstwo posiadania narkotyków można popełnić tylko umyślnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *